Super cRazy world (V3.0) by TheTim (Timmifutz) [2010-09-16] (SMW Hack)