Super cRazy world (V1.0) by TheTim (Timmifutz) [2010-09-14] (SMW Hack)