Take It Easy World (V1.2) by frx [2020-06-05] (SMW Hack)