Take It Easy World (V1.1) by frx [2020-03-29] (SMW Hack)