Forgotten Island, The (V1.1) by I8Strudel [2009-06-29] (SMW Hack)