Torkiyello! (V1) by OEOTeam [2019-06-03] (SMW Hack)