TRAWASBNONASYACTNISGAS (V1.0) by Shizufuzu [2016-04-03] (SMW Hack)