Something Else (V1.02) (French) by yogui [2014-02-20] (SMW Hack)