Mario for Beginners (V0.09) by Ugiya [2012-01-01] (SMW Hack)